Styrelsens berättelse

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning år 2019

•           Ordförande                                      Maria Ohlsson
•           Vice ordförande                               Glenn Qvarfordth
•           Kassör                                            Els-Marie Egonsson
•           Sekreterare                                      Mikael Svahn
•           Ledamot                                          Anki Hasselgren
•           Ledamot                                          Thomas Dahlqvist
•           Ledamot                                          Lars Enoks   
•           Styrelsesuppleant 1                          Anne Andersson
•           Styrelsesuppleant 2                          Heidi Uner

REVISORER
Vid 2019 års årsmöte tillsattes följande revisorer, samt revisorssuppleant

•           Revisor                                           Heidi Albrigtsen Falkner
•           Revisor                                           Helene Svensson
•           Revisorssuppleant                            Eva Rydell

 
VALBEREDNING
Vid 2019 års årsmöte tillsattes följande valberedning, samt valberedningssuppleant

•           Ordförande                                      Sara Lönnqvist
•           Ledamot                                          Herbert Falkner
•           Ledamot                                          Hanna Dahlqvist

 

KOMMITTÉR

Festkommittén
•           Ansvarig                                         Anki Hasselgren
•           Ansvarig                                         Lotta Karlsson

West Coast Swing (WCS)
•           Ansvarig                                         Peder Schulze, Maria Ohlsson

Tävlingskommittén
•           Ansvarig                                         Heidi Albrigtsen Falkner

 
ÖVRIGA ANSVARSPOSTER

·       Kurs- & Utbildning                          Anki Hasselgren, Anne Andersson
·       Medlemsregistrator/Swingweb         Peder Schulze, Anki Hasselgren
·       Kommittékontakt                             Lars Enoks
·       Hemsida                                          Lars-Inge Lundberg, Glenn Qvarfordth
·       Annonsering                                    Mikael Svahn
·       Bidrag/SISU                                    Els-Marie Egonsson           
·       Uppvisningsgruppen                        Anki Hasselgren
·       Café                                                Hanna Dahlqvist

 

Verksamhetsberättelse

Allmänt
Under 2019 hade föreningen 491 medlemmar. SDK Wetternbuggarnas vision mot Östergötlands bästa
och trevligaste dansförening står fast.
Under året har föreningen jobbat vidare med projektet ”Trygga Idrottsmiljöer”. Detta har resulterat i
framtagningen av en krisplan och ett policydokument. Projektet har nu tagit steget ut från
styrelserummet och diskuterats med instruktörsgruppen.
Tävlingsverksamheten
Wetternbuggarna har under året visat att vi fortfarande är en förening att räkna med på tävlingsgolvet.
Under 2019 har klubben haft 12 par som har gjort 43 starter i olika tävlingar. Bra jobbat!
Fördelningen mellan olika klasser ser ut så här:
Disciplin / klass Totalt antal starter Antalet par som tävlar

Bugg 35+ R 12 starter 4 par
Bugg 35+ C 14 starter 4 par
Bugg 35+ B 3 starter 1 par
Bugg V A/SA 9 starter 1 par
Bugg R Ungdom 2 starter 2 par
WCS 35+ R 3 starter 1 par
 
Tyvärr hade inte klubben deltagande på Distriktsmästerskapen i Östra Danspostförbundet, däremot
hade vi med ett par på SM. Där blev det en finalplats för David Eriksson (BDF) och klubbens Nathalie
Albrigtsen Losell, de landade till slut på en sjundeplats.
Som helhet kan vi se att klubbens 35+ deltagare är ganska många, så vi jobbar på att försöka få igång
den yngre delen av Wetternbuggarna till att börja tävla. I WCS hoppas vi på att fler vill börja tävla.

Bugg vuxen
Under året som gått har intresset för våra kurser för vuxna i bugg varit fortsatt stort. Något svagt i att
få in nybörjare i kursverksamheten. Däremot har vi många som vill gå högre fortsättningskurser. Vi
har under året kunnat erbjuda två stycken Fortsättning-2 och även nytt för hösten 2019 var Fortsättning- 3.
På kurserna Teknik och Parträning har Nattis och David höjt kraven för att gå deras kurser. De har mer
och mer riktat in sig på tävlingsträning. Resultatet har varit något färre kursdeltagande men flera som
börjat tävla för klubben. Vi ser även att antalet deltagare från andra kommuner håller i sig, vilket är roligt.
Som komplement till Teknik för Nattis och David fanns våren 2019 en enklare teknikkurs som skulle
vara en språngbräda från Fortsättning-2 till Tekniken. Hösten 2019 utvecklades detta till att bli en
Parträning och en Fortsättning-3.

Kursen Bugga loss togs bort från verksamheten och en kurs som heter Bugga lugnt kom till istället.
Under året fanns också Tisdagsdansen som är som en liten strukturerad socialdans. Du dansar hela
låtar och byter sedan fram så att alla får dansa. Tisdagsdansen är en drop-in kurs där ingen föranmälan behövs.
Många medlemmar utnyttjar och uppskattar möjligheten att ta igen missad kursgång på en annan
veckodag. På så sätt kan kursdeltagaren få möjlighet att delta vid 12 kurstillfällen även om jobb eller
dylikt innebär missade tillfällen. Vi använder oss av duktiga meddansare för att utjämna eventuellt
stort överskott av följare eller förare och de bidrar också till att nya medlemmar snabbt kommer in i
gemenskapen vi har på klubben.
WCS
Verksamheten har under 2019 hållits på ungefär samma nivå som året innan. Vi har något mer
deltagare på kurserna och arrangerat samma antal socialdanser. Vi har haft medlemmar som ställt upp
på BRR-tävlingar och även WSDC-tävlingar med mycket fina resultat. Har också börjat planera inför
nästa års lite större kurs-helg i WCS med två utländska instruktörspar.

KM
På grund av för få deltagare blev vi tvungna att ställa in 2019 års KM.
Kurs- och utbildning
Vid årsskiftet hade föreningen 12 aktiva och sex nya utbildade instruktörer i bugg, fyra stycken i WCS
och två i Foxtrot.
Föreningen har under året erbjudit teknikträning och parträning i bugg, detta med externa instruktörer
Nathalie Albrigtsen Losell och David Eriksson. Vi har arrangerat Grund, Fortsättning-1 och Fort-
sättning-2. Nytt för året var intensivkurser i Grund, Fortsättning-1 och en Fortsättning-3. Vi utbildade
fyra nya bugginstruktörer på den KLK-utbildning med Mickael Brobäck föreningen arrangerade i sina
lokaler.
Trivselgruppen
Gruppens arbete i cafeterian flyter på bra, och sammanhållningen bland gruppens medlemmar är bra.
Vi försöker hålla god kontakt med övriga medlemmar i föreningen och hörsamma deras önskemål och
idéer i den mån vi kan. Vi söker ständigt nya medlemmar till vår grupp, för att kunna hjälpas åt ännu
bättre och få nya tankesätt i gruppen. Ur ett hälsoperspektiv är trivsel en viktig föreningskomponent.
Uppvisningsgruppen
Gruppen har under 2019 bestått av 51 medlemmar. Och hade uppvisningar i Mjölby, hjärta till hjärta
och i Folkets hus, det var både med ett tema och utan.
Motalabuggen
Sedan 2019 står SDK Wetternbuggarna som ensam arrangör av Motalabuggen.
Motalabuggen 2019 ägde rum den 11 Maj och lockade 43 dansande par, varav 8 var från
Wetternbuggarna. Den nya bansträckning, där det bland annat dansades längs Göta Kanal,
uppskattades av deltagarna. På kvällen var det After Bugg på Motala Statt där det dansades till bandet
Foxie. I arrangemanget deltog även ett flertal funktionärer från klubben.

Övrig föreningsverksamhet
Under 2019 har Wetternbuggarna haft samarbete med olika aktörer såsom Zumba, Funky Kids, Team
Vesterli och Piraterna Speedway. Vidare har föreningen deltagit vid Idrottensdag. Styrelsen,
instruktörer och ansvariga i kommittéerna har fått HLR-utbildning. De olika aktiviteterna har inbringat
extra inkomster, även hyresinkomster till föreningen och vi tackar för ett trevligt samarbete och ett
stort tack till alla våra medlemmar i vår egen förening för allt ideellt arbete ni lagt ner för att detta
skulle vara genomförbart.
 Årets utmärkelser
Årets Wetternbuggare: Hanna Dahlqvis
Årets prestation: Peder Schulze
Utmärkelserna framröstats av medlemmarna.

Bidrag
Under året har verksamheten tillförts LOK-stöd och aktivitetsbidrag från Motala Kommun. Utöver
detta har det ansökts och beviljats Idrottslyft.
Vi har dessutom haft ett gott samarbete med SISU vilket genererat ekonomiskt stöd för en fortsatt
föreningsutveckling under 2019.
Styrelsen
Under året har 13 protokollförda styrelsemöten samt en arbetshelg genomförts.

Slutord
2019 års verksamhet har genomförts av föreningens instruktörer, styrelse och andra hängivna
medlemmar på ett föredömligt och engagerat sätt, där ordet ”tillsammans” har varit ett ledord.
Ett stort TACK riktar vi till alla medlemmar som strömmar till oss och väljer att delta på såväl kurser
som andra aktiviteter. Utan er hade vi ingen förening!
SDK Wetternbuggarna vill också att alla oavsett bakgrund skall ha tillgång till den svenska
idrottsrörelsen och därmed också en inblick i det svenska samhället, att vara delaktiga.
För den lilla föreningen, som vår förening, kan detta arbete resultera i en rolig och spännande
utveckling. SDK Wetternbuggarnas förmåga att ge fler människor möjlighet att nå fram till oss i
dansens värld har ökat i och med tillkomsten av West Coast Swing. Steget från en disciplin till två är
ett tydligt exempel på hur den lilla föreningen kan jobba med föreningsutveckling och ”inkluderande
idrott”.
Vi riktar även ett tack till lokala medier, Motala kommun, SISU, övriga sponsorer och
samarbetspartners för det stöd vi fått under 2019.
Nu blickar vi fram mot ett nytt spännande år och hälsar både "gamla" och nya medlemmar välkomna.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2019.
• Ordförande Maria Ohlsson
• Vice ordförande Glenn Qvarfordth
• Kassör Els-Marie Egonssn
• Sekreterare Mikael Svahn
• Ledamot Anki Hasselgren
• Ledamot Thomas Dahlqvist
• Ledamot Lars Enoks
• Styrelsesuppleant 1 Anne Andersson
• Styrelsesuppleant 2 Heidi Uner