Föredragningslista
a) Mötets öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
d) Fastställande av föredragningslista
e) Val al
a) Mötesordförande.
b) Mötessekreterare.
c) Två stycken protokolljusterare jämte rösträknare.
f) Verksamhetsberättelse, sid 3.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
c) Vinstdisposition, samt fastställande av 2021 års medlemsavgifter, sid 7.
d) Verksamhetsplan för 2019, sid 13.
g) Revisorernas berättelse + ekonomi sid 9.
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
j) Val av styrelse, samt styrelsesuppleanter, sid 8.
a) Ordförande, val för en tid av 2 år
b) Ledamot, val för en tid av 2 år
c) Ledamot, val för en tid av 2 år
d) Ledamot, val för en tid av 2 år
e) Suppleant 1, val för en tid av 1 år
f) Suppleant 2, val för en tid av 1 år
k) Val av revisorer, samt revisorssuppleant
a) Revisor, val för en tid av 1 år
b) Revisor, val för en tid av 1 år
c) Revisorssuppleant, val för en tid av 1 år
l) Val av valberedning, samt valberedningssuppleant
a) Ordförande, val för en tid av 1 år
b) Ledamot, val för en tid av 1 år
c) Suppleant, val för en tid av 1 år
m) Övriga frågor
n) Mötets avslutande